Bookmaker BetWinner Zambia (tonga)

BetWinner ili akati kamasena akubbejela ayabukomena cakufwambana. Ni company yakyindi maningi ishomedwe kuti yakabweza lincense yanjiyo mu 2016 kuzwa ku baleli Curaçao (Curaçao eGaming n°8048 / JAZ2016-083) kuti kababeleka aa internet.

betwinner-tonga
BetWinner Zambia
 ™ BrandBetWinner MX
📲 Plataformas disponibles (Android, iOS, web) Web – APP
🔴 Apuestas en directo
💳 Retiradas por móvil
✨ Mobile withdrawals
ℹ️ SoporteChat en directo 24/7
🎁 Oferta para móviles2000 ZMW
Información de BetWinner

Busena bwakubbejela bola mu Zambia

BetWinner ili akati kamasena mapati aku bbejela, busena basikuyanda bola nkonga ba jana kufumbwa ncobayanda cikomanishya. Tulijisi zisobano zinji zyomunga mwasala kubbeja a nkumunga mwajana ncomuyanda.

Kubota kwa BetWinner 

ku BetWinner ma odds ngemabotu maningi. Oku mulakozya kujana kubbeja kunji maningi mazuba onse akozya kumupa mali mabotu. Basikusobana inga bajana mali kwinda mukubbeja kwindeneindene. 

Alimwi ba BetWinner balapa zipego zilikabotu maningi kubantu basobana cakusanguna ababo baswaya: 

zipego zyazisobano; 

zisobano zya ma calendar yaku esports; 

store promo ncintu comwe cipa ma clients zipego zyobayandankaambo ka ma loyalty points; 

ma jackpots yaku BetWinner azimwi zintu. 

Nkaambo kazipego zindeneindene zilikabotu ma customers inga basala kufumbwa ncobayanda. 

Zintu zimwi zomunga mwajana ku BetWinner: 

kusobana kulikabotu amasena ali mobile;

ma dozens akubbadela alikabotu maningi; 

lugwashyo luliko 24×7; 

kusala kubbeja kwa bola kwindeneindene azimwi zisobano zikomanishya. 

Zipego zyaba BetWinner 

BetWinner ilijisi zipego zikomanishya zipakuti kayindana abamwi bali u industry yaku bbeja.

Zipego mbuli; cipego comupegwa mwabika mali mu account yenu ciindi cakusanguna, Accumulator yabuzuba, buzuba bweenu bwakuzyalwa ku BetWinner, azipego zyomupegwa mwaluza kubbeja kwenu azimwi. 

Kamulilembya aba BetWinner kutegwa mubweeze cipego cisika ku 100% kugolela ku 2000 ZMW olo mali amasi aelene mwabika mali enu ciindi cakusanguna mu BetWinner account! 

Cipego nkaambo mwabika mali ciindi cakutanguna 

Kubweza cipego cenu;

kamulilembya ku BetWinner website;

mubike ma details yenukubusena kulembedwe kuti My Account;

mubike mali asika ku 2000 ZMW olo akozyanya ku mali amasi. 

Cipego cilapegwa mukutasowa ciindi mu account yaba customer bamana biyo kubika mali, pele cipego tacikozyi kwinda 2000 ZMW. 

MIGWIRIZANO NDI ZOKWANIRITSA

 1. Customer uli eledwe kubweza cipego comwe. Mali ayandikana kuti mubweze cipego eci atalikila aa 200 ZMW. 

2. Kuti mwamana kubika ma account details nishi cipego cilabola mu account yenu cakutasowa cindi mwamana kubika mali akutanguna. 

3. Mubike ziindi zyili 5 mali alimbuli cipego muku bbeja ma accumulator. Akumwi kubbeja kwama accumulator kwezele kakujisi zisobano zisikila ku 3 oo zindilila. Ezi zisobano zisika ku 3 zyelede kazijisi ma odds asikila ku 1.40 olo kwindilila. Kutalika kwazisobano ezi takwezele kuba muciindi cindilila cindi zisobano nozyelede.

4. Cipego chizuminwa kuti cabeleshegwa kuti mwapegwa mali ngomwezele muciindi nomwabeleshya cipego mukubbeja.

5. Kwiina kubweza mali muciindi nomutaninga manizya kucita zyonse zyelede kuti mubweze cipego (kuzwishila biyo ma kondishyini alembedwe mu Appendix*.) 

6. Mwezele kumaninizya zyonse ziyandikana kuti mubbeje kamutaninga gwishya mali mu account olo kamutaningaatuma ku casino, olo biyo tamukobweza zipego olo mali ngomutiwine. 

7. Cipego eci tacikozyeki kubeleshegwa antomwe azipego zimwi mbuli zyama promotions azimwi.

8. Zipego zindeneindene zilakasigwa kuti cutomer ujisi ma account aku cryptocurrency. 

9. Ba BetWinner balijisi mulawo ubazuminizya kucinja mbo bapa zipego, kuleka kupa zipego olo kuzumina kuti bazumznzne kupa zipego, olo kukashya kusobana aciindi ciliconse kakwina kumwambilida limwi. 

10. Ba BetWinner inga basala namba yabantu batitole lubazu mukubweza zipego olo inga bakshya bantu kubweza zipego. 

11. Ba BetWinner balijisi mulawo ubazuminizya kulanga mbuli mali aa bama customers bwaenda amo logo kufumbwa kaambo. Kuti bajana kuti customer ubeleshya maano abumpelenge mukubbeja. Ba BetWinner inga baleshya muntu oyo mukusobana zisobano zyobo

12. Cipego comwe cizumizidwe kumuntu omwe, mukwashyi omwe, abubaka bomwe, ama details aku bank amuntu omwe. Kufumbwa kubeleshya cipego eci mbocitezeli inga kwapanga kuti baijale account yenu. 

13. Ma customers balayandikana kutondezya cipepa citondezya kuti mbembabo mu ciindi nociiyandikana. Kuti bakakilwa kutondezya cipepa eci nociyandikana inga bayimwa cipego aku wina muciindi nobaezele. Ba BetWinner baligisi mulawo ubazuminizya kuyanda zipepa ezi kufubwa nombwa noba ziyanda kutegwa ma customers batondezya kusinikizya kuti mbembabo bajisi account eyo.

14. Kuti ba BetWinner balishoma kuti babbidilwa, balakozya kujala ma accounts abantu akuleshya mali abantu kuti azwe. 

15. Mwamana kubweza cipego, account yenu ilapegwa cipego cicede eci cipego tachindilili cipego cakusanguna. Kuti mwamana kubweza cipego account balance yacheya kwiindi cibbejo cishonto camba kuti cipego ceenu casoweka 

Zipego zya kubbeja kwaluzwa

BetWinner ilapa lugwasho kuli basikusobana babo muciindi zintu nozyashupa kwiiinda mukubapa zipego kukubbeja nkobaswekelwa! 

betwinner-bonus-tonga
BetWinner Bonus

Muku bbeja nkomwaswekelwa inga mwapegwa: 

ma stake kuzwa a 2$ – 100$ azipego. 

ma Stake kuzwa a 5$ – 250$ azipego. 

ma stake kuzwa a10$ – 500$ azipego. 

Kukwalifaya kupegwa zipego ezi:

 • nkulilembya ku BetWinner (ku website yabo olo kuchintolo kwakubbejela). 
 • mubbeje zibbejo zisikila ku 20 antomwe kuma bola ayindendeindene. Ponya muluze kubbeja konse. 
 • zyonse zibbejo zibikwe muciindi camazuba asika ku 30.
 • Akutalikila kubbeja* – 2$ olo mali amuciisi ceenu aleene. ma odds kataindilili aa 3.00. ububupe kabujisi buyo kubbeja komwe (single bets) ama accumulators, (TOTO bets, system and chain bets, akubbeja kwama odds mapati kwiindaa 3.00 tazumizidwe kubupe obu). 
 • Kubbeja kwama Accumulator kwezele kubikwa ama bola ayindeneindene ama lizauts ayindene. Zyonse zyasalwa muma accumulators zyezele ku luza. 

Ino kuluza kweenu kulatobela ziyandikana? Kuti na mbombubo obu mututumine ku [email protected]. kutalikila aa account namba yenu ponya mubeke zibbejo zyomwakaluza awa ponya.

Zipego zipegwa biyo ciindi coomwe kumuntu amuntu, ng’anda ang’anda aa nkomputa. Kuti ba BetWinner bayeela kuti mwasangana abantu bambi kuti mubabeje olo mwalembesha ma accounts manji kuti mu bweze zipego, ba BetWinner balakozya kukaaka kumupa chipego. 

* kuti timwamanizya kulilembya olo mulilembya chakufwambana, inga ba BetWinner tibamupa zipego.

Kujoshelwa mali aa BetWinner 

Inga mwapegwa mali cakutasowa ciindi muziiindi nomwabeleshya kubbadela kuli akti kazintu ezi: Jeton Wallet, AstroPay card, Paparo or Paykasa. Kuti mucite obu mwezele kulilembya ku saiti yaba BetWinner olo kunjila kuti na mwalilembya kale, mubike mali mu account kwinda munzile yomwe akati kazyambwa. Kwamana cipego ceenu cilabola mu BetWinner account yenu cakuta sowa ciindi. Basikusobana balabweza kusikila ku 25% ya mali ngobabika, ponya kubbeja kwa x5 muma accumulators.

Zipego zyama bola ku BetWinner 

Basikuyanda mabola inga babweza zipego muma “Accumulator abuzuba” ku promotion yaba BetWinner. Ulya sikulangalanga waku ofesi yaba bookmaker inga wasala cisobano ciwina akubbeja. Kuti cawina ma odds alahula aa 10%. 

Cipego cimbi cikomanishya ku Betwiner ncakupegwa kuti muwine a chibbeja ncomunga mwaluza pele kuti mwawina cilapa mali manji mubuzuba bwakutalika mwezi. Inga mwabweza cipego cazisobano cijisi ma odds mabotu maningi kutalikila ku 30 kusikila ku 501. Zibbejo ezi zyezele byo kuba ma single bets olo ma accumulators, zimwi zibbejo tazitoli lubazu mu promotion eyi.

Advancebet ku BetWinner ililapa ciindi cakuwina zipego kuzwa muzibbejo zyomutaninga joshelwa. Cipego celeene ambomukozya ku wina. 

Betting options insurance njejiyo iliakati kazibejo zibotu ziliko kubantu batalika biya kubbeja! Awa mpempawo BetWinner mpoyindana amasena ambi aku bbejela. Kufumbwa mubelesi inga wakonzya kucita insure kubbbeja mubushonto olo mukumaninina. Kuti kubbeja kwaluzwa inga wajoshelwa mali ako. Mukozyano, kutina mwabbeja aa 10 euros ponya mwacita insures 100 yamali asalidwe, ba bookmaker balamuzuminizya kuti mubweze insurance ya 5 euros, aya mali ayopegwa kukubbeja kwa luzwa. 

Ku BetWinner inga mwabweza:

 • BetWinner bonus code, njomunga mwatalishya kubeleshya kwinda ku busena bwazipego kwinda mukusala ncomuyanda; 
 • 100 kusikila ku 100 cipego mwabika mali mu Thursdays; 
 • Zipego zya Toto; 
 • zipego zyabuzuba-abuzuba ku zisobano zyaku esports – mulajoshelwa kusikila ku 20% mali enu. 

Promo 

Loto yamazazuba onse ya betwiner ilazumishya kuti mwabeza ma points akupangila ma bets anu. Inga mwabbeja ama odds ali 1.8 kamutaninga talika kubbeja kwa ncobeni kumane account yenu ya BetWinner ilanjizigwa akati ka ma accounts ali ali a loto. kuti mwaba aa coolwe inga mwapegwa ma points ali 100 kusikila ku 500 mwamanizya kubbeja.

Andiza muyanda zintu zimwi inga mwasala chibaka chakusobanina loto yenu. Inga mwabbeja iku bbeja nsaizi indeneindene. Kuti mwaba acoolwe inga mwawina zintu zindeneindene.

Inga mwasobana zisobano zimbi aminchini iliko kutegwa mwabweza ma points akubbejela mu accunt yenu kutegwa mwawina zintu zindeneindene buli mafoni.

Ama zuba akuzyalwa kwaba sikusobana BetWinner ilapa zipego kuli basikusobana. Zipego bbuli kubbeja kwamahala, kuzingulusha chihwili chipazipego a zimwi zintu. Pesi kuyandikana kuti mwaijula aa manamba a tumwa kufoni yenu.

Kuti mwuyanda kuziba bwakubweza zipego inga mwabala mubuzubulusi. Babelesi ba ku bookmaker balapandulula kabotu-kabotu ma promotions abo. Busena obu bulapa akusobanina ali kabotu maningi kutegwa bsikusobana balizi ncobaelede kuchita.

Mulayandika mwaziba kuti zipego zya BetWinner zili ancoziyandika:

 • ka mu jisi mali akubbejela;
 • ciindi cakubbejela;
 • ambomwezele kubweza mali enu.

Kubbeja ku BetWinner 

Kubusena bwakubeejela ku BetWinner ilamuzuminishya kuti mwabbeja azisobano zindeneindene mubuzuba bomwe.

BetWinner sports

Ba betWinner balapa zisobano zyabola zisika ku 50, so inga mwabbeja kufumbwa ncoomuyanda;

 • bola ya maulu; 
 • tennis; 
 • basketball; 
 • ice hockey; 
 • volleyball; 
 • darts, azimwi zindeneindene.

Inga mwainka a BetWinner kuli busena pomunga mwasala zisobano zomuyanda. Kuti muyanda kubbeja bola yamaulu inga mwinka abusena a lembedwe kuti soccer kumane ma tonament ayindeneindene alakozya kubola;

 • UEFA Nations League; 
 • UEFA European Championship; 
 • UEFA Europe League;
 • UEFA Champions League; 
 • FIFA World Cup; 
 • UEFA Euro; 
 • England, Germany, Italy, aambi ma leagues ama tonament amasi. 

Inga mwasala kufumbwa njomuyanda pomunya ila kozya kuleta zisobano zijanika omo. Mwezele kubikila mano ku BetWinner main menu kutala kwakubusena kujanika ma sports, live, promo, casino azimwi zintu. Inga watyamka ali sports kuti mubone zisobano ziliko.

Kuti muyanda kubeeja a ciisi cenu BetWinners ila kozya kubona ciisi cenu akumupa zisobano ziliko zyaciisi.

Ku bbeja ama tonament mapati inga mwatolwa kubusena kujanika ma liigi mapati: UEFA Champions League, European League, England Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A, Russia Premier League, Ligue 1.

 • Kupanga kubbeja – busena nkomukozya kubbejela.
 • kucincana ku bbeja   – basikusobana inga bacincana, kusambala akuula zibbejo zyobapanga. 
 • kubbeja aa UFC –  kubbeja kuzibidwe maningi kwa MMA. 

– kubbeja kwama Politics –  kubbeja akusalwa kwabaleli ba ciisi.

Kubetcha ku BetWinner 

Odds format and betting margin in BetWinner Zambia

Kampani yakubbejela BetWinner ilijisi margin ya 4.3% azyonse pesi kubola biyo ijisi 4.1%. eci cilacitikacitika akaambo kako ilijisi competition akati kama kampani ambi. Kubbeja ku BetWinner kulajanika ku: EU, UK, US, Hong Kong, Indo, Malay. Busena bulijisi kufumbwa ncomuyanda. Basibubelesi balapa zibbejelo zinji mubuzuba bomwe. kusala ncomwabona kuti inga mwawina! 

Kwakugolela ku bbeja

Kubbeja kutalika aa 0.30 dollars, 0.20 euros olo akozyenye mali amaasi ambi. akugolela kubbeja alindeneindene kutobela ancomwa bbejela. Mali ngomunga mwabeza akubbeja kweenu agolela a 100,000 euros. Kubbeja kuzuminwa biyo kuti mali taaindilili aliko mu account.

betting-betwinner-tonga
BetWinner tonga

Ku bbeja kwindene

 • Inga mwabbeja amasena anji ayindeneindene buli;
 • Omwe– kubbeja komwe acisobano coomwe. Profit ijanwa aku timuza mali ngomwabika ama odds a cisobano. 
 • Accumulator – BetWinner inga yabbeja azisobano zinji zilizyalike. profit ijanwa aku timuza ma odds onse amanamba yazibbejo. Kuti kubbeja komwe kwafwa nishi yonse yalooza. 
 • System nkubbeja kwama accumulators manji a kozyenye. Mu system yomwe inga mwabweza kugolela ku 184,756 accas.  Namba igolelwa yazibbejo ngu 20 mu system. ku timuza ma accas onse kuti mujane profit. 
 • Chain –  kubbeja kwa zisobano zinji acimwi caalike. Sikubbeja ulakozya kubika kubbeja mbwayanda kuti abe. Balance ya sikubbeja ilabikwa mal buli mboziyakumwa zisobano. 
 • Advancebet – kubbeja kupegwa kutobela mbonga wabweza aku bbeja kotaningi bweza. 
 • “Promo code” chipego cakubbeja cipegwa mbuli bobayanda ba bookmaker. Inga caba chipego kumuntu wabola cakutanguna olo wakaindi. 
 • kubbeja kuji kupangwa akubbeja komwe olo ama accumulators. Ipangwa bomunya buli ma acca. Kuti yomwe ya looza nishi yonse yalooza.
 • Anti-accumulator yambakuti kubbeja kwawina kuti acca ikozyanya ya looza. 
 • Lucky isanganya kubbeja komwe komwe kutalikila azibela zobile kusikila kuli 8. Sikusobana ulapegwa mali kuti coomwe cisobona shabambuli mbwaambide. 
 • Patent – onse ma accas akozyeka apangwa kuzwa kuzisobano zinji. Musale zisobano kutalikila zotatwe kusikila ku 8. Kuti caakozyeka Acca yomwe ilawina sikusobana ulapegwa mali kuti zisobano zyobilo kazili zyamasimpe. 

Sports coverage 

Ba bookmaker balapa kubbeja kwazisobano zihibidwe; bola yamaulu aya manza azimwi zimwi. Ilapa aa MMA, kusiyana kwancinga azimwizisobano zitahibikidwe. 

Basikusobana ina baba a zisobano zya tv, ma politics. Zisobano zilijsi zintu zindeneindene zyamazuba ano buli– Counter-Strike, Dota, League of Legends, Quake, Call of Duty, Hearthstone, azimwi. Ba bookmaker balapa aa zisobano zya virtual – soccer, basketball simulators, azimwi. 

Kuli kubbeja kwa mali– akujula kwama currency mapati munyika. Basikusobana bezele ku gesa mulo gobatitalike kusambala ma forex pairs mubuzuba bumwi.  Cilia kozyeka kubbejela kuwa olo kukomena kwama maketi ambi. 

Ma liigi akulisali bauma bola alajanwa mu; bola yamaulu, bolayamanza, hockey aa dota. Basikusobana inga balisalila kufumba team njobayanda ponya ma points abalwa buli bola yancobeni.

In-play experience 

Kubbeja kwa live kulizumihidwa. Kuyambuli mbochibede chisobano, inga kwabklwa ma mket ambi. kubbeja komwe ama accumulator alizuminihdwe. 

Kubbeja kwa live azisobano kuli zuminihidwe pele kwina kucinca namwazuminizya. Mubikile maano ku main menu. Kuti mwatyanka aa live inga mwabona;

kubbejela team ya ciisi ceenu;

multi-LIVE – imupangila zisobano akubika kubbeja kwenu;

live previews – inga mwabona cisobano aku gusa mbocinga camana; 

esports – inga mwabbeja ama live virtual sports simulator: soccer, tennis, basketball azimwi zinjanika ku esports matches CS: GO, Dota 2, League of Legends, azimwi. 

Live streaming 

Ba bookmaker balapa pomunga mwatambila zisobano aa internet, kwinka biyo ali live ponya mwatyanka ncomuyanda kutamba. ponya ku kona kwa score board kuli kafwanikiso ka tv, kutyanka biyo alya kumane inga mwatalika kutamba.

Kutambishya nkokuli mbuli mbobakuyanda ba bookmaker. Kuti tamukozyi kutamba caamba kuti abusena awo tibatambisha basikutambishya.

Kuti cacitika bobu mulange abusena aa page poba tondezya zisobano mbozyeda. Busena obu bulatondezya zintu buli: 

 • ma attack; 
 • ma attack ayoshya; 
 • mbobaaijisi bola %; 
 • kumina a target; 
 • kumina aze ama target. 

BetWinner Casino 

Ba bookmaker balapa mincini yama slots ama live casino. Ezi hehintu zobile zizibidwe mazubaanoku online casino. Inga zyakusala zyaboneka mbulikuti zyacheya, pesi busena obu bulanganya maning zyabola. Mwatyanka abusena bwa casino kuli zibela zyobilo; slots aa live casino. Awa mulajana zyonse mincini zya slot zindeneindene kuzwa ku Egypt, micelo ama adventure theme muchibela cakusanguna. Kuli maslot kuzwa kubasibupange bazibidwe buli Playson, Betsoft, Booongo, Spinomenal, azimwi. Inga alimwi mwajana matito kuzwa kumasena a newana – Red Rake, Iron Dog, Vela Gaming abusena azimwi zimwi.

betwinner-casino-tonga
BetWinner casino

Ma slot oonse kuti mwasozya kusobana. Eci caamba kuti inga mwasobana zisobano ezi kakwina kubbadela. Kutengwa mwabona mbomunga mwasobana mwanosobanina mali. 

Mucibela ca live casino inga mwajana baccarat, blackjack, roulette, poker azimwi zisobano zya casino zihibikidwe. Kuli zintu zihibikidw abasikupa buli Evolution, Vivo and Authentic Gaming.

BetWinner Mobile 

Betwinner app yakapangilwa babo bayanda kwambaula aba ku bookmaker servers directly kwinda muluwaile. 

Kuti kamutayandi ku downloada Betwinner app aluwaile lweenu, BetWinner ya mobile nkoili kumugwashya. Yakapangilwa ma mobile devices alioonse. 

 Yakapangwa kuti itazuzyi foni yenu. kulumba version eyi inga mwabbeja kufumbwa nkomubede aciindi ciili coonse. Cintu cipati ciyandikana ni internet. Kubeleshya eyi mutyanke ali “BetWinner Mobile Version”.

BetWinner app (APK) 

BetWinner mobile app yakabambwa kuti kainda ali internet ibi akukashya masena ambi.app ya BetWinner ila connecta direct kuma mobile servers akubeleka caakufwambna kwiind website muzindizinji. 

Mwinke ku official site akutyanka akaboneka mbuli foni kali munsi a logo. Ilamutola kubusena kwakujana link yaku downloadingila BetWinner Android olo iOS. 

Betwinner app iOS aa Android mobile app ilijisi zintu ziyandikana maningi mbuli: 

 • mbomwakabejjede ciindi cainda; 
 • deposits & withdrawals; 
 • live chat; 
 • live odds; 
 • kutamba live; 
 • push notifications; 
 • sportsbook & casino. 
betwinner-app
BetWinner mobile

Eyi app ilazuminizya kuti zintu zinji aa Betwinne. Inga mwacinca ma scores ama odd muciindi nozicitika. 

Kuli kusala kwa zisobano nozitaninga talika alimwi aku bbeja zyatalika. Eyi app ilaubaubya ku bbeja ama mobile devices. 

Inzila njomunga mwabbadela ku BetWinner 

 Kubbeja kwa intrnet kwa zisobano zya BetWinner zilazuminizya kuti mwabbadela kwiinda munzila zili 37, mbuli: 

 • MTN aa Airtel mobile money 
 • Inga mwa bika akubweeza mali kwinda ku bank kubeleshya ma bank cards Visa ama Mastercard. 
 • kubbadela kwinda ku Neteller aa ecoPayz systems. 
 • Inga mwabeleshya PaySafeCard prepaid cards. 
 • Ama 26 cryptocurrencies kuzwa ku Bitcoin aa Litecoin kusika ku Tron aa BitShares zilajanikwa kuba ma customers. 
betwinner-payment-tonga
BetWinner Payment

Ku Africa, e-wallets, kubbadela kwa ma mobile ama cryptocurrencies nkokujanika maningi. Nkubusena ma mobile ama digital coins kwayakumbele nkamba ngali kabotu kubantu bankuko. Ilapa eci nkaambo ka bubbadelesi buli kabotu maningi.

Kubika mali ku BetWinner 

Kamwinka ku official website ya http://www.betwinner bookie mutyanke batan iboneka mbulikuti ni dollar. Mulajula busena bujisi mbomunga mwabika mali. Munsimunsi aa logo kuli kabatanik kakubikila mali. Mutyanke kubika mali ngomuyanda. Ingamwa bika mali kwiinda ma cabinets enu. 

Kugwishya mali kuzwa ku BetWinner 

Inga mwakozya kugwishya mali ku BetWinner kubeleshya nzila ili mbuli njomwabeleshya kubika. Abusena mbomunya mujane akugwishila ponya musale mbomuyanda kugwishya, mubike mali ngomuyanda kugwishya ponya mutume ku administration. 

Konse kulomba kugwishya mali kulabonwa ababelesi ciindi coonse kutalikila balomba kutanguna. 

Kamuyeya kuti mbomwabika mali mbomwezele kugwishya. Mulawo oyu wakapangwa kutegwa kukwabilila ma customers kulii basikupanga. Inga mwachinca biyo bwakubbadela akubweza kuti ma administrators bapa bank transfer. 

Alimwi ba bookmaker bayanda kuti akati kaku bika akugwishya mali mwabikako kubbeja. Kuti timwabbeja baku office balakozya kukashya mali enu ali mu BetWinner login account kuzwa. 

Mali akutalikila kubweza atobela kubbadela nkomwakasala.

Kugwashilizya ma Customer ba BetWinner  

Lugwasyo lwamincine kuma customers lulajanikwa aciindi coonse ku ofesi yaba bookmaker. Basikusobana inga butuma mibuzyo akujana bwinguzi bwabo aciindi coonse. Ba Bet winner balabeleka acaanguzu kutegwa babeleshya BetWinner banhwa kabotu. 

Ba bookmaker balapa zila zinji zomunga mwaambaula ambabo kuti kamujisi kukatazigwa. Inga mwabatumin aa email: 

kufumbwa mibuzyo – [email protected]

complaints – [email protected]

betwinner-contact
BetWinner contact

Inga mwatuma mibuzyo kubeleshya cipepa ca feedback. Mutyanke akututumina ansi aku busena inga mwacijana cipepa eci. mubike izina lyenu, email adresss aa comuyanda kwamba awo pomunya. 

Inga mwatyanka aka bokesi kakushimika ponya mwa tyanka akubuzya mibuzyo ku kona kululyo kwa kubusena. Awa inga mwashimia a bantu banga bavwila mibuzyo njomujisi. 

Inga mwaambaula andiswe kwiinda muzindi zindeneindene:

https://www.facebook.com/bet.winneren
https://www.instagram.com/betwinner_en
https://t.me/BetWinner_English

BetWinner Registration 

Kulembesha ku Betwinn kulafwambaana amane takushupi pe. Inga mwalembeshay kwinda munzila zili 4: 

 • kutyanka coomwe; 
 • aa foni; 
 • aa email; 
 • aa social networks and messengers. 

Acibela cakusanguna, mubike promo code, mubike ciisi ceenu, kwamana mubike amali ngomubbadela. Ponya mutyanke alibatan ya “Sign up”. 

Kunjila afoni caamba kuti: 

 • mulembe foni namba yenu; 
 • musale mali a ciisi ngomuyanda kubadela; 
 • mulembe promo code kwamana mu zuminishya code yasika ku foni yenu. 
betwinner-registration
BetWinner registration

Kulembesha kwiinda a foni mail address caamba kuti mulembe nkomuzwida, luwaile lweenu, izina, a password. Mwamana kuchita obu biyo nomunga mwazuminzya account. 

 Inga mwapanga mali kwinda muma social networks. Kutyanka akabeela ka network kumane mulekele bo bookmaker babeleshe data. Mbomunga mwalembeshya ku betwinner : 

 • Facebook; 
 • Twitter; 
 • Instagram.

BetWinner Licence 

BetWinner njaba HARBESINA LTD (reg. number HE 405135)  a ofisi ilembezedwe ijanwa ku Poseidonos, 1, Flat/Office 201, Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus njenjiyo ibbadeleshya aa betwinner.com iyendelezegwa aba PREVAILER B.V.  bajisi License (Curacao license No. 8048/JAZ). Ma Terms ama Conditions endelezegwa amilawo yaba Cyprus. BetWinner mu Zambia itobela bweendelezi bwakubbeja kujanika mumilawo yaku kubeja chapter 166 mumilawo ya Zambia.

Kubbeja kulikabotu

 busena bwakubbejela bulatobbela milawo yakubbeja. Ilabika milawo abuzubulusi bwa zipegogo antangalala.

Ba bookmaker baljisi misunko yabasikubbeja ijanika muma Terms & Conditions, mubusena bwakubbeja amaano. Ila gwashya kuti mwaziba kuti ndiza muli apenzi lyaku bbeja. Inga bamigwashya kutegwa bamubikila akugolela kubbeja. Kuti muyanda kubika akugolela kubika mali aakugolela zintu zimwi ola kuti muciileke kubbejja inga mubatumina ba support. Ba bookmaker inga bamugwashya.

Ba Bookmaker balakwabilila twaambo twamuntu amuntu kubeleshy encryption ya SSL-certificates. Basikubba inga tibachikozya kubweza twaambo twabantu.

Ino inga mwashoma BetWinner?

Kugesa, ma odds azipego zya BetWinner zilikwabilidwe amilawo, license ama certificate. Vendor certificates ikwabilila ma slots aa zisobano zya live acasino. 

Ba bookmaker balapa kubbejakwindeneindene, azipego zilikabotu maningi kulibasikusobana. bayandi babbola inga basala kubbeja nkobayanda ankobabwenekabotu kutegwa bajane mali.ba bookmaker bapa busena bulikabotu bwakusobanina. 

Mibuzyo ibuzigwa maningi;

Ino BetWinner ilizuminizudwe mu Zambia?

Inzya ilizuminizidwe aa maketi yaku bbejela mu Zambia kuzwa mu 2020.

Ino inga ndabika buti mali mu BetWinner?

Kwinka biyo ku busena bwa BetWinner kuli alembedwe kut kubbadela. ponya musale mbomuyanda kubadela, mulembe ma details yenu amali ngomuyanda kubika. Kubbadela kwenu kulazumina kwakutasowa ciindi.

Ino kuwina kugolela alizyongaye?

Inga mwabweza kugolela aa 65,000 Euros (or 1,255,322 Kwacha). Eci cili lembedwe muma terms and conditions kumilawo yaku bbeja.

Ino inga ndagwishya kutalikila ali zyongaye?

Mali akutalikila kugwishya tabanabika so inga mwagwisha kutobela a kubbadela nkomwakasala.

Ino ncizi BetWinner ncoyiyanda kuzibisishya?

Kuzibisishya kulayandikana kutegwa baziba kuti dinwe amwaka yakuzyalwa kwenu. Ilikabotu nkaambo ilaleshya maano abukabwalala kwabantu.

Ino ndila janabuti ku loginga kwangu?

Mwamana klembeshya inga mwanjila kubeleshya foni yenu, email or messenger account. Mutyanke a batan yakunjila mujulu mwabusena ponya munjile.

Ino mbubuti mbwenga ndatalika kubweza zipego?

Inga mwabweza chipego kwiinda mukubika mali olo kubeleshya promo code.

Ino inga ndabweezabuti promo code?

Ma Promo codes ala bikwa abusena bwaba bookmaker olo amasena ambi abweeza ma promoions akubbeja.

Ino inga ndaabaabuti BetWinner aa foni yangu?

Kamwinka ku busena bwa BetWinner ponya mulaa jana kabatani mbuli foni. kwamana mu tyake akayakabatani ponya ilatalika kubola kufoni.

Ino inga ndabeleshya cryptocurrency?

Inzya inga mwabeleshyamwa.

Bwakusobana BetWinner?

Inga mwasobana mwamana kulilembya. Mumanizye kulilembya kabotu kabotu ponya mu njizye mali mu account yenu ya BetWinner kutengwa musobane.